Política de privacidade e protección de datos persoais

A SEGURIDADE DOS TEUS DATOS, O PRIMEIRO!

Arquitectura Sin Fronteras España é unha Asociación privada, non gobernamental, sen fins lucrativos, con domicilio social en Barcelona, Rúa Murcia 24, baixos inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior, co número 114. 317 en data 25 de Novembro de 1.992, e declarada de Utilidade Pública por acordo do Consello de Ministros de data 27 de xaneiro de 1.999 e CIF: G.60192614.

ASF comprométese a salvagardar a privacidade dos datos persoais introducidos a través da súa páxina web, a efectos do previsto no Regulamento do Parlamento Europeo (“ RGPD”) 2016/679 do 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

(+) Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?
 • Identidade: ARQUITECTURA SIN FRONTERAS (en diante” ASF”)
 • CIF: G60192614
 • Dir. Postal: Calle Murcia, 24 bajos, 08027 Barcelona
 • Teléfono: 93 176 27 26
 • Correo electrónico: asf@asfes.org
(+) Como obtivemos os teus datos de carácter persoal?

Os teus datos de carácter persoal obtivémolos a través das relacións previas que mantiveches con ASF, ou con motivo das relacións que mantés na actualidade coa nosa entidade, ben pola túa condición de persoa socia ou voluntaria, por ser doante ou participar nalgunha das nosas campañas, por solicitar que che remitamos información sobre as nosas actividades, proxectos, campañas e eventos a través dos formularios nas nosas páxinas web ou mediante a túa subscrición á nosa Newsletter.

(+) Que datos persoais tratamos?

Os datos que trataremos para as finalidades lexítimas que máis adiante se explican, son os seguintes:

Datos necesarios para manter a relación contigo:

 • Nome
 • Apelidos
 • DNI
 • Idade
 • Dirección Postal
 • Sexo
 • Email
 • Teléfono
 • Achega económica
 • Número de conta (no caso de persoas socias e doantes)

No caso de que nos facilitaras voluntariamente durante as relacións previas mantidas contigo, tamén podemos dispoñer dos seguintes datos:

 • Estudos
 • Profesión
 • Ocupación

Tamén che informamos que trataremos aqueles datos adicionais que voluntariamente nos facilites durante as futuras relacións e interaccións que manteñas con ARQUITECTURA SIN FRONTERAS, incluídos os que nos achegues mediante unha rede social ou outra aplicación. Estes datos dependen da túa propia configuración de privacidade, uso da rede social ou aplicación, así como das políticas de privacidade propias de cada rede social ou aplicación, polo que che recomendamos ler as mesmas con atención antes de facilitarnos datos a través de ditas redes sociais ou aplicacións.

(+) Para que tratamos os teus datos persoais?

Tratamos os datos da nosa base social, voluntariado e doantes para as seguintes finalidades:

 • Enviar información sobre ARQUITECTURA SIN FRONTERAS vía email mesmo cando a nosa relación terminase salvo que manifestes o contrario
 • Resolver consultas que chegan a través dos formularios da nosa páxina web
 • Convidar a actos ou eventos que organice ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
 • Realización de enquisas
 • Actividades básicas de elaboración de perfís, en base á información que directamente nos proporcionaches, e destinada a asegurar a adecuada xestión das anteriores actividades
 • Adicionalmente, tamén poderemos tratar os teus datos para enviarche información que poida ser do teu interese, relacionada co terceiro sector (ofertas laborais, formacións, concursos, etc., organizados por outras entidades ou plataformas coas que colaboramos e/ou somos partícipes)

Podes opoñerche a recibir este tipo de comunicacións, agora ou en calquera outro momento, enviando un correo electrónico á dirección electrónica asf@asfes.org ou dirixindo unha solicitude á nosa dirección postal (Rúa Murcia, 24 baixos, 08024 Barcelona).

(+) Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

O tratamento dos teus datos persoais relacionado co mantemento da túa relación con ARQUITECTURA SIN FRONTERAS como persoa socia, doante ou voluntaria, está lexitimado ao resultar necesario para dar cumprimento ás obrigacións contractuais derivadas da devandita relación.

O tratamento dos teus datos persoais para o envío de información sobre actividades, proxectos, campañas ou iniciativas de ARQUITECTURA SIN FRONTERAS, e/ou para resolver consultas realizadas a través dos formularios na nosa páxina web, responde ao consentimento outorgado para poder enviarche estes comunicados.

(+) Cando e por que motivo podemos facilitar os teus datos a terceiros?

Os teus datos poderán ser cedidos ás persoas destinatarias que se indican a continuación, polos motivos que a continuación se explican:

 • Administracións Públicas: para o cumprimento das obrigacións legais e fiscais ás que ARQUITECTURA SIN FRONTERAS está suxeita pola súa actividade de asociación sen ánimo de lucro
 • Bancos e caixas de aforros: para realizar cobros e pagos relacionados coas cotas de persoas socias de ASF e doazóns
 • Aquelas cesións a terceiros que sexan necesarias para cumprir coas obrigacións derivadas das campañas, actividades e iniciativas nas que voluntariamente partícipes
 • Provedores que precisen acceder aos teus datos para a prestación de servizos que ARQUITECTURA SIN FRONTERAS contratase aos devanditos provedores, e cos cales ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ten subscritos os contratos de confidencialidade e de tratamento de datos persoais necesarios e esixidos pola normativa para protexer a túa privacidade

Se no futuro ARQUITECTURA SIN FRONTERAS realizase outras cesións de datos persoais, informarache oportunamente.

(+) Realizamos transferencias internacionais de datos?

Os teus datos poderán ser cedidos a terceiros fora do territorio español no caso de que as prestacións de servizos e/ou presenza en plataformas internacionais nas que ASF teña convenios (ASF Internacional, por exemplo) precisen realizar comunicacións das súas actividades e iniciativas nas que poidas participar como persoa socia, voluntaria ou doante de ASF. Esta información realizarase a condición de que se manteñan os contratos de confidencialidade e de tratamento de datos persoais necesarios e esixidos pola normativa para protexer a túa privacidade.

(+) Durante canto tempo gardaremos os seus datos?

Os teus datos persoais conservaranse mentres ARQUITECTURA SIN FRONTERAS manteña a súa actividade. Con todo, tes dereito a solicitar a supresión dos teus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Se tras finalizar a túa relación con ASF, desexas exercer o teu dereito a supresión, ARQUITECTURA SIN FRONTERAS únicamente conservará os teus datos durante os prazos de prescrición legais que sexan de aplicación. Neste suposto, trataranse soamente para os efectos de acreditar o cumprimento das nosas obrigacións legais ou contractuais. Finalizados devanditos prazos de prescrición, os teus datos serán eliminados ou, alternativamente, anonimizados.

(+) Cales son os teus dereitos?

Podes exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade, limitación e/ou oposición ao tratamento, a través da dirección postal e electrónica indicadas.

Así mesmo, se consideras que o tratamento dos teus datos persoais vulnera a normativa ou os teus dereitos de privacidade, podes presentar unha reclamación:

 • Á nosa Oficina Central, a través das direccións postal e electrónica indicadas.
 • Ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través da súa sede electrónica, ou da súa dirección postal.